TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị theo Luật DN 2021

Dự thảo Quy chế hoạt động của HDQT

Dự thảo Điều lệ 2021 theo Luật DN 2020

Chương trình Đại hội

Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Bản hướng dẫn ứng cử , đề cử

Giấy ứng cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị

Giấy ứng cử bầu bổ sung Ban Kiểm Soát

Giấy mời họp

Giấy đề cử ứng viên HĐQT

Giấy đề cử ứng viên BKS

Sơ yếu lý lịch

Quy chế làm việc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Quy chế bầu cử bổ sung

Phiếu đăng ký thảo luận

Giấy Ủy quyền

To trinh 01 BKS vv phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của BKS

Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021

Tờ trình 01 vv đề nghị thông qua việc thay đổi điều lệ của công ty

Tờ trình 02 vv Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tờ trình 03 vv đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2021

Tờ trình 04 vv Thông qua nội dung miễn nhiệm và PA bầu bổ sung TV HĐQT và BKS

Tờ trình 05 vv chấp thuận cho cổ đông Cty VCP sở hữu từ 25% vốn mà không thực hiện chào mua công khai

Sơ yếu lý lịch Phạm Văn Minh

Sơ yếu lý lịch Phạm Thị Thu Phương

Sơ yếu lý lịch Lê Thị Phương Mai

Sơ yếu lý lịch – Nguyễn Hồ Ngọc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *