TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Báo cáo của Ban kiểm soát : https://drive.google.com/open?id=1q1604KYJy2e4kHkmLJlBWqiDkHgyXLOX

Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị https://drive.google.com/open?id=1vZ5hisb1OUEvNrTqZYxVB_kk9XzwRqXE

Chương trình đại hội  https://drive.google.com/open?id=18cTldIWjss5erSAK4FtEdquUt8JPinnJ

Giấy ủy quyền ĐHCĐ năm 2019: https://drive.google.com/open?id=1Y8TD1XBQXJXZvKMUoRtqT5zZqHh1Bq5S

Phiếu biểu quyết: https://drive.google.com/open?id=1VprlvYWAvs7sACOukCVuz3RRddo1O-Il

Quy chế tổ chức Đại Hội: https://drive.google.com/open?id=1smVEwQg3H05cGeQvNDrzclZ1ho8KhHQC

Quy chế bầu cử bổ sung: https://drive.google.com/open?id=1N53g436SRRrFXRSauimuS8M9RDT97Wo0

Phiếu bầu cử bổ sung HĐQT NK 2015-2020: https://drive.google.com/open?id=1Yjf1VgQQW-BfMq6e0KyBTIyWKgVsANAy

Báo cáo kết quả HĐKD năm 2018: https://drive.google.com/open?id=1a32uSJtSwqr_pZN1mm8uyhAb2YVi4AzW

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *